banner1

သင်ရိုးညွှန်းတမ်း

Exam
Vocabulary(もじ。ごい) 00:30:00
Grammer (文法)。読解 01:10:00
Listening(聴解) 00:42:00
နိဂုံး 00:00:00

သင်တန်းရရှိခဲ့သောမန့်များ

ကောင်း
1
ရှုပ်
ကျေးဇူး
ရှင်း
မလည်
သင်ယူရန်
  • အခမဲ့
  • အကန့်အသတ်မရှိ ဝင်ရောက်နိုင်
33သင်ယူကြသူများ

2017 - အိုင်တီမြန်မာ မှဦးစီးတည်ထောင်သည်။