• 0( 0 သင်တန်းမန့်များ )
  2 သင်ယူသူများ

  ဆရာမ်ားႏွင့္သာဆိုင္ေသာလမ္းညႊန္ျဖစ္ပါသည္။

  သီးသန့်
 • 0( 0 သင်တန်းမန့်များ )
  0 သင်ယူသူများ

  Practical A+ “အခ်ိန္တို” အတြင္း “စနစ္တက်” ေလ့လာလိုသူမ်ား “အထူး” တက္ေရာက္သင့္ပါသည္။ “ Online Course ျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္ေန႕ကို အခ်ိန္အနည္းငယ္ေပးရံုျဖင့္ သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက Practical A+ Certificate ကိုရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

  60,000 Ks 30,000 Ks
 • Array( 1 သင်တန်းမန့်များ )
  4 သင်ယူသူများ

  Photoshop အေျခခံရွိၿပီးသူမ်ား၊ Photo Studio မ်ား၊ Photographer မ်ားႏွင့္ Photo Studio မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ နည္းစနစ္အက်ဆုံးႏွင့္ အထိေရာက္ဆုံးေသာ ဓါတ္ပုံျပဳျပင္ဖန္တီးျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

  50,000 Ks 30,000 Ks
 • 0( 0 သင်တန်းမန့်များ )
  12 သင်ယူသူများ

  Interview မေျဖခင္ ေျဖဖူးသူပဲျဖစ္ေစ မေျဖဖူးသူပဲျဖစ္ေစ ဒီ Quiz ေလးမ်ားကို ေျဖၾကည့္ၿပီး ေလ့လာသြားေစခ်င္ပါတယ္။ ေယဘုယ် English Interview အေမးအေၿဖ (၁ဝ) ခုကို စု႔စည္းတင္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာစာႏွင့္တကြ ယွဥ္တြဲတင္ျပထားပါသျဖင့္ လြယ္ကူစြာေလ့လာနိုင္ပါသည္။

  အခမဲ့
 • Array( 1 သင်တန်းမန့်များ )
  8 သင်ယူသူများ

  လူေတြ႕အင္တာဗ်ဴးသည္ အလုပ္ခန႔္သူႏွင့္ ပထမဦးဆုံးေတြ႕ဆုံရမည့္ အဆင့္ျဖစ္သည့္အတြက္ အစေကာင္းျခင္း (first impression) သည္ အလုပ္ရရန္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာအဆင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သာမန္အလုပ္ေနရာအင္တာဗ်ဴးမ်ားအတြက္သာမက အဆင့္ျမင့္အလုပ္ေနရာအင္တာဗ်ဴးမ်ားအတြက္ပါ လူေတြ႕အင္တာဗ်ဴးမေျဖဆိုခင္ ျပင္ဆင္စရာမ်ား၊ သတိထားစရာမ်ား ျပင္ဆင္၊ သတိထားနိုင္ေစရန္ ေျဖဆိုၾကည့္သင့္ေသာ ဉာဏ္စမ္း…

  အခမဲ့